Studie+naar+betere+benutting+van+meststromen+uit+stalsystemen
Nieuws
© Han Reindsen

Studie naar betere benutting van meststromen uit stalsystemen

In samenwerking met partners uit de agrarische sector, het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM), het ministerie van LNV en vijf provincies start Wageningen University & Research een onderzoeksprogramma voor de betere benutting van meststromen uit nieuwe stalsystemen.

Doel van het project 'Betere stal, betere mest, betere oogst' is een sterke en circulaire landbouw die mest ten volle benut als waardevolle voedingsstof voor gewassen en als grondstof voor biogas.

Bij het streven naar kringlooplandbouw met minimale emissies naar het milieu zijn er twee belangrijke ontwikkelingen: nieuwe stalsystemen in de veehouderij en juiste veldtoepassingen, bijvoorbeeld precisielandbouw. Bij de verwaarding van de nieuwe meststromen is het van belang dat deze aansluiten bij de behoefte van de afnemers zonder dat er afwenteling van emissies plaatsvindt.

Vijf onderdelen

Het programma bestaat uit vijf onderdelen: stalsystemen en opslag, verdere bewerking van de meststromen inclusief biogasproductie, toepassing van meststoffen in het veld, duurzaamheidseffecten en communicatie. Bij de stalsystemen wordt er gekeken naar nieuwe stalsystemen in de rundvee-, varkens- en kalverhouderij.

De verwachting is dat het project half maart van start zal gaan. Het onderzoek duurt vier jaar. Voor de publiek-private samenwerking is 1,4 miljoen euro beschikbaar.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.