Preciezer+werken+hoeft+niet+moeilijk+te+zijn
Achtergrond
© Mark Pasveer

Preciezer werken hoeft niet moeilijk te zijn

In Noord-Nederland krijgen zestig boeren de kans om in een studiegroep ervaring op te doen met precisietechnieken. 'Precisielandbouw is al jaren hot, maar de belangstelling valt nog tegen. Met dit project willen we boeren die geen of weinig ervaring hebben, helpen om de eerste stappen te zetten', zegt Albert Wolfs van HLB research and consultancy in agriculture.

Het project Basispakket Precisielandbouw, gestart in augustus 2018, is een project in het kader van de POP3-subsidie Samenwerking voor innovaties in Noord-Nederland. Het project is een initiatief van Dacom, HLB, Siebring Akkerbouw en Boerenbedrijf Beuling. Met het motto 'Innovatie door vereenvoudiging' geven de initiatiefnemers aan dat ze telers makkelijk met taakkaarten willen leren werken.

Om goed in beeld te krijgen wat boeren van precisielandbouw verwachten, is een expertgroep met zeven akkerbouwers uit Drenthe, Groningen en Friesland gevormd. Vorige week kwam de groep voor de derde keer bij elkaar, deze keer bij Andries Hoogterp in Sint Jacobiparochie. De leden van de groep hebben meer of minder ervaring met precisielandbouw. Ze kunnen goed helpen bij het vormgeven van het programma voor de studiegroepen.

Basisbeginselen

In het project ligt de uitdaging om de basisbeginselen van precisielandbouw toegankelijk te maken voor een groot aantal agrariërs. 'We willen zestig boeren helpen om dagelijks stappen te zetten met precisielandbouw. Het lijkt ons minder zinvol om een klein aantal koplopers te ondersteunen, die ver voor het peloton uit gaat lopen', zegt projectbeheerder Tanja Beuling uit Eerste Exloërmond.

Project helpt zestig boeren om dagelijks stappen te zetten

Tanja Beuling, projectbeheerder Basispakket Precisielandbouw

Uit de expertgroep blijkt dat de meesten graag stappen willen zetten op het gebied van precisielandbouw, maar niet goed weten hoe ze moeten beginnen en met welke middelen. De eerste kennismaking met precisietechnieken maakt de telers nieuwsgierig. 'Naar de toekomst toe hoop ik inzicht te krijgen in de vijf parameters die een grote rol spelen bij de opbrengst en hoe je daarop zou kunnen sturen', vertelt Hoogterp.

De expertgroep kwam vorige week bij elkaar.
De expertgroep kwam vorige week bij elkaar. © Han Reindsen

De akkerbouwer uit Noord-Friesland denkt dat data van proefrooiingen nodig zijn om te zien welke parameters belangrijk zijn voor de opbrengst van pootgoed. 'Tarra maakt opbrengstmeting tijdens het rooien op klei lastig', zegt Hoogterp. Hij vraagt zich af of opbrengstmeting bij tarwe iets zegt over de variaties in opbrengst binnen een perceel bij pootgoed.

Opbrengstmeting

Beuling zit op Veenkoloniale dalgrond en maakt bij zetmeelaardappelen al gebruik van opbrengstmeting. 'Op de perceelgedeelten met meer organische stof is de opbrengst duidelijk hoger. Bij de zuurgraad is er geen duidelijke relatie, maar de verschillen zijn binnen het perceel niet groot. Waar de regenhaspel overlap heeft gegeven, zie je duidelijk een hogere opbrengst', laat zoon Rik Beuling weten.

Of de kosten van het gebruik van compost opwegen tegen de meeropbrengsten, durft Beuling bij gebrek aan ervaring nog niet te zeggen. Een simpel rekensommetje leert volgens hem dat de aankoop van 50 ton compost per hectare inclusief het strooien zo'n 200 euro per hectare kost. 'Bij een goede opbrengst is het de vraag of dit komt door de compost, de regen of de warmte', aldus Beuling.

Plaatsspecifiek compost aanwenden is goed mogelijk.
Plaatsspecifiek compost aanwenden is goed mogelijk. © Han Reindsen

Boerenbedrijf Beuling ziet meer kansen met plaatsspecifiek toedienen met granulaat op basis van verschillen in organische stof. 'Plaatsspecifiek toedienen van granulaat biedt zeker kansen en daar kun je snel geld mee verdienen', zegt HLB-adviseur Wolfs. 'Bij compost is dat moeilijker vast te stellen. Het effect beperkt zich niet tot één jaar. Opbrengstmeting is bij precisielandbouw van belang om een duidelijke correlatie vast te kunnen stellen.'

Plaatsspecifieke grondbewerking

Niet iedereen binnen de expertgroep ziet direct voordelen in plaatsspecifiek werken. De maatschap Vogels uit Friesland is vooral bezig om met organische mest de kwaliteit en bewerkbaarheid van de grond te verbeteren. 'De structuur van het land bepaalt de opbrengst.' Wolf geeft aan dat de slechte plekken extra zijn te verbeteren met plaatsspecifieke grondbewerking. 'Ook dat is een vorm van precisielandbouw.'

Doeko van 't Westeinde uit Nieuweschans heeft de afgelopen maanden een perceel wintertarwe nauwkeurig gevolgd met satellietbeelden. Verschillen binnen het perceel zijn niet altijd met het oog waar te nemen, stelt de Groninger akkerbouwer vast. Hij kan niet alle verschillen verklaren. Dat zorgt voor nieuwsgierigheid. 'Precisielandbouw kan de bewustwording vergroten', zegt hij.

Plaatsspecifiek werken kan een egaler gewas opleveren.
Plaatsspecifiek werken kan een egaler gewas opleveren. © Han Reindsen

Gewasbescherming

Waar de leden van de expertgroep het over eens zijn, is het feit dat plaatsspecifiek inzetten van gewasbeschermingsmiddelen van belang is om kosten te besparen en de milieudruk te verlagen. Telers zien onder andere ook kansen voor plaatsspecifiek aardappelen poten.

Lud Uitdewilligen van Dacom constateert dat binnen de expertgroep iedereen op basis van satellietbeelden kijkt naar het groeiverloop in tijd en binnen een perceel. Iedereen is op zoek naar correlaties tussen groeiverloop van opbrengsten. Daarnaast willen de telers aan het werk met taakkaarten en ze willen het effect van plaatsspecifiek werken kunnen analyseren.

Met deze constateringen is de projectgroep deze week aan het werk gegaan om een eerste opzet te maken van het programma voor de studiegroepen. Daarnaast denken de leden van de projectgroep na over hoe ze telers enthousiast kunnen maken om met precisielandbouw aan de slag te gaan. Hoe is bijvoorbeeld de meerwaarde goed duidelijk te maken?

Aanmelden voor studiegroepen kan nu al
Wie een bedrijf heeft in Groningen, Friesland of Drenthe en interesse heeft in het project 'Basispakket Precisielandbouw' kan zich nu al aanmelden bij Machiel Goosen van het HLB (m.goosen@hlbbv.nl). Binnen het project is er aandacht voor aardappelen, maar dat is niet het enige gewas. De studiegroepen gaan in 2020 en 2021 met de basisbeginselen van precisielandbouw aan het werk. Zij krijgen daarbij ondersteuning van Dacom en HLB. Zij gaan de studiegroepen helpen om de eerste stappen te zetten op het gebied van precisielandbouw, hoe ze de gegevens moeten interpreteren en hoe ze aan welke knoppen kunnen draaien. Het project moet duidelijk maken dat precisielandbouw niet alleen geschikt is voor grote, hoogontwikkelde bedrijven. 'Precisietechnieken moeten toepasbaar zijn voor veel agrarische bedrijven', stelt projectleider Tanja Beuling uit Eerste Exloërmond.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.