Friese+veehouders+kunnen+stikstofreductie+van+50+procent+bereiken
Nieuws
© David Hilberink

Friese veehouders kunnen stikstofreductie van 50 procent bereiken

26 rundveehouders in de Friese gemeente Opsterland laten de mest vanaf 2025 centraal verwerken. Daarmee produceren ze groen gas en willen ze de stikstofuitstoot nagenoeg halveren. Onderzoek door WUR toont aan dat dit haalbaar is.

De veehouders doen mee aan het praktijkproject De Friese Drieslag in Wijnjewoude. Wageningen University & Research (WUR) heeft de doelstelling onderzocht en aangetoond dat een stikstofreductie van bijna 50 procent mogelijk is. Daarnaast neemt de uitstoot van broeikasgassen met 78 procent af.

'Dit is een grote kans voor het oplossen van de stikstofcrisis in de melkveehouderij en het beperkt de nadelige effecten van de derogatiemaatregelen', zegt projectleider Tjerk Sinnema. 'Onze deelnemers kunnen zo grondgebonden blijven en hoeven geen vee in te leveren.'

Dat lukt met name als de drijfmest na bewerking in een monovergister verder wordt ontleed. 'We houden de organische stof, de overige bestanddelen worden afgezet', licht Sinnema toe. De door de boeren in samenwerking met coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) ontwikkelde techniek laat volgens hem zien dat er rek zit in de stikstofaanpak. 'Het gaat om het toepassen van bewezen technieken, maar dan als een geheel.'

Energiepark met monovergister

WEN heeft even buiten het dorp Wijnjewoude een voormalige rioolwaterzuivering gekocht en gaat deze locatie ombouwen tot energiepark met monovergister. Jaarlijks moet er 70.000 ton mest worden omgezet in groen gas en digestaat. De vergiste mest gaat gepasteuriseerd terug naar de veehouders.

De eerdere doelstelling van een reductie van de stikstofuitstoot met 60 procent en 75 procent minder broeikasgas, is door onderzoekers nagenoeg helemaal onderschreven. Wanneer de drijfmest dagelijks wordt verwijderd uit de stal, na een korte opslagtijd wordt vergist en het digestaat gestript, kan een ammoniakemissiereductie van 46 procent worden gehaald over de gehele keten, stellen de onderzoekers uit Wageningen.

Tot 78 procent minder uitstoot van broeikasgas is sterk afhankelijk van het gekozen emissiearme stalsysteem en hoe snel drijfmest wordt verwijderd uit de stal en verder wordt verwerkt. Als de verwerkte meststoffen worden ingezet als kunstmest, kan een kunstmestbesparing van 160 ton per jaar worden behaald. Daarnaast kan met het centraal vergisten van mest en opwerken naar groen gas zo'n 1.864 ton CO2-emissie worden voorkomen.

Ook stalaanpassingen nodig

Voor het project moet niet alleen een monovergister worden gebouwd, ook zullen de deelnemers hun stallen moeten aanpassen. Roostervloeren moeten bijvoorbeeld worden afgedicht zodat de verse mest direct naar een afstortput kan worden geleid.

'Door de mestverwerking centraal en lokaal op te zetten, wordt die efficiënter en meer flexibel', schetst Sinnema. 'Weidegang blijft mogelijk en boeren kunnen ook aan natuurbeheer blijven doen.' Het rapport is dinsdag 5 december overhandigd aan de Friese gedeputeerde Femke Wiersma en LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.