Meerwaarde+KPI%27s+voor+akkerbouwers+hangt+af+van+data
Nieuws
© Marcel Berendsen

Meerwaarde KPI's voor akkerbouwers hangt af van data

Voor akkerbouwers heeft het gebruik van kritische prestatie-indicatoren (KPI's) voor de berekening van de effecten op de biodiversiteit alleen meerwaarde als er voldoende relevante data beschikbaar zijn. Dat zegt strategisch adviseur Léon Jansen van Schuttelaar & Partners.

Jansen verwijst onder meer naar het functioneren van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. 'Hiervan kun je stellen dat de systematiek om op basis van tien KPI's de biodiversiteit te meten, goed werkt. Maar voor een praktische toepassing ontbreekt het voorlopig nog aan voldoende bruikbare data', constateert hij.

De strategisch adviseur sprak vorige week op de slotbijeenkomst van het project 'Innoveren naar duurzame en natuurinclusieve noordelijke bouwplannen' in Groningen. In dit project hebben zeven akkerbouwers in Groningen, Friesland en Drenthe drie jaar ervaring opgedaan met natuurinclusieve maatregelen. Schuttelaar & Partners was gevraagd om op basis van KPI-berekeningen iets te zeggen over de effecten van de aanpassingen in teeltplannen.

Bodembedekking

Voor de berekeningen zijn van drie deelnemende bedrijven de data bestudeerd voor de KPI's: percentage bodembedekking, percentage rustgewas, milieubelastingpunten van gewasbeschermingsmiddelen en organischestofbalans. Daarna was het de bedoeling om de effecten van aanpassingen in de teeltplannen op de biodiversiteit te meten.

Jansen legt uit dat de betreffende KPI's in eerste instantie vooral iets zeggen over de inzet van de deelnemende akkerbouwers en dat ze niet direct het effect meten van de genomen maatregelen. 'We hebben onder meer kunnen vaststellen dat het aandeel rustgewassen varieert van 37 tot 59 procent en voor bodembedekking is dat 64 tot 88 procent. Voor de toevoer van organische stof en voor bepaling van de milieubelasting in de gewasbescherming waren de gegevens vaak niet volledig.'

Te weinig details

Een conclusie van Schuttelaar & Partners is dat voor de berekening van KPI's op de betreffende akkerbouwbedrijven vanuit de gebruikte bedrijfsmanagementsystemen veel ruwe data ontbreken. Daardoor zijn er te weinig details bekend op perceelsniveau. Volgens Jansen is het advies om de systemen beter af te stemmen op het gebruik voor KPI's en akkerbouwers beter te stimuleren om een gedetailleerde administratie bij te houden.

'Om systemen zoals een biodiversiteitsmonitor tot een succes te maken, is het van belang dat gebruikers zelf de effecten van hun keuzes in teeltplannen kunnen berekenen. Wij zijn voorstander van een meerjarig project voor dataverzameling en bestudering van effecten op KPI-scores en uiteindelijk op de biodiversiteit', besluit de strategisch adviseur.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.