Boeren+moeten+baas+blijven+over+data
Nieuws
© Frits Huiden

Boeren moeten baas blijven over data

Data zijn van grote waarde op een agrarisch bedrijf. Niet alleen voor de boer, maar ook de periferie heeft belang bij de gegevens. Om duidelijker te maken wie zeggenschap heeft over de data, is de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw aangescherpt.

In de landbouw zijn data van grote waarde. Ze kunnen worden gebruikt voor monitoring van gewassen, bedrijfsmanagement, precisielandbouw, financieel beheer en verantwoording richting ketenpartijen. Niet alleen de boer zelf ziet de waarde van data, ook voor de periferie en toeleveranciers zijn de gegevens van grote commerciële waarde. Zo ontwikkelt een hele schil van perifere bedrijven producten en marktkennis op basis van data van boeren.

Daarom bekommert Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw zich al langer over hoe met data om te gaan, waar het eigenaarschap ligt, de uitwisselbaarheid en de veiligheid. Naast de voordelen heerst er namelijk angst dat de data openbaar worden gemaakt, worden misbruikt door actiegroepen en dat concurrentie wijzer wordt gemaakt dan nodig.

Spelregels

Vooruitlopend op de groeiende belangen rond data en in een poging het eigenaarschap bij telers te houden, introduceerde BO Akkerbouw in 2019 de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw. Dit zijn een soort spelregels waaraan alle conformerende partijen zich moeten houden. Doel is om agrariërs het vertrouwen te geven dat het slim gebruiken van data zich niet tegen hen keert. Volgens BO Akkerbouw zou dit de drempel verlagen om data te delen.

Boeren in de Verenigde Staten verdienen aan hun eigen data

Tamme van der Wal, penvoerder publiek-private samenwerking Doopt

In deze gedragscode gaat het niet alleen over het eigenaarschap, maar ook over de portabiliteit (de uitwisselbaarheid van data tussen systemen), de softwarestandaarden en het vormen van een register waarin alle bedrijven staan vermeld die zich aan de gedragscode houden.

Vorig jaar bracht BO Akkerbouw de andere ketenorganisaties samen en richtte de publiek-private samenwerking Doopt op. Dat staat voor Data op orde in de open teelten. 'We hebben deze vraagstukken opgedeeld in een aantal werkpakketten', zeggen penvoerder Tamme van der Wal en coördinator Data en Precisielandbouw Corné Kempenaar. 'Een voorbeeld van een vraagstuk is wie de eigenaar is van gewonnen data uit satellietbeelden.'

Data meenemen

Bij portabiliteit moeten boeren hun data eenvoudig mee kunnen nemen, bijvoorbeeld als ze overstappen op een ander managementsysteem of andere gps-apparatuur. 'Daarbij geldt 'the right to be forgotten': de data moeten worden gewist van de plek die de boer verlaat. Dit moet transparant gebeuren. Toeleveranciers hebben er belang bij om data af te schermen van de concurrentie. Maar uiteindelijk moeten bedrijven zich toch openstellen.'

Precisielandbouw valt of staat met de juiste data.
Precisielandbouw valt of staat met de juiste data. © Frits Huiden

Om te komen tot standaardisatie, worden ook technische eisen vastgesteld. 'De macht ligt nu te veel bij de verwerkers van de data. Wij willen dit meer naar de boer toe brengen', stellen Van der Wal en Kempenaar. Het uiteindelijke register waarop bedrijven zich conformeren aan de richtlijnen is daarom in beheer van BO Akkerbouw.

Zuivelsector

Om de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw te laten slagen in de enorme wereld van data, moeten zoveel mogelijk partijen zich aansluiten. In de zuivelindustrie zijn nog veel meer data te vinden en via de Kringloopwijzer worden data ook gebundeld. De zuivelsector kijkt of een soortgelijke code is te gebruiken bij gras- en maisteelt.

Een NIR-sensor geeft een flinke datastroom van mestanalyses.
Een NIR-sensor geeft een flinke datastroom van mestanalyses. © Frits Huiden

Daarbij speelt buitenlandse samenwerking een belangrijke rol. 'Dacom is bijvoorbeeld Israëlisch en John Deere Amerikaans. Nederland is een van de voorlopers in het reguleren van het zeggenschap van data. Al zijn ook in landen als Frankrijk, Italië en Estland vergelijkbare consortiums opgericht', weet Van der Wal.

'In de Verenigde Staten heeft een consortium van boerenbelangenbehartigers de datamacht van marktpartijen al kunnen breken. Zij verdienen nu aan hun eigen data.' Voor Nederland is Van der Wal iets genuanceerder. 'Ik geloof niet dat data een volwaardige inkomstenbron worden zoals gewassen, vee of energie. Maar belangrijk zijn ze natuurlijk wel.'

Gedragscode van BO Akkerbouw aangescherpt
De overheid speelt een beperkte rol in datagebruik. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is zich bewust dat dit goed moet worden georganiseerd, maar laat regulering aan de sector over. De Europese Unie heeft wetgeving aangescherpt over hoe om te gaan met bedrijfsdata. Deze data vallen buiten de Algemene verordening gegevensbescherming. Daarom is de EU Data Act gelanceerd. Hieruit, en om beter duidelijk te maken waar het eigenaarschap van data ligt en boeren vertrouwen te geven data te delen met ketenpartijen, volgen aanscherpingen van de Gedragscode uit 2019 van BO Akkerbouw. Tot 31 maart kan worden gereageerd op het concept.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.