Schouten%3A+data+kunnen+bijdragen+aan+verduurzaming+landbouw
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Schouten: data kunnen bijdragen aan verduurzaming landbouw

De data die agrarisch ondernemers verzamelen, kunnen bijdragen aan een verduurzaming van de landbouw, verwacht demissionair landbouwminister Carola Schouten. Ze komt hiervoor binnenkort met een digitaliseringsvisie. Belangrijk is wel hoe wordt omgesprongen met het delen van die data. De minister wil dit stimuleren.

Dat schrijft Schouten in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer. De visie met de titel 'Inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur' geeft het belang aan van digitalisering voor de doelen van de minister op onder meer het gebied van kringlooplandbouw en natuur.

De data kunnen door dataverwerkingssystemen veel inzicht geven in de bedrijfsvoering, verwacht Schouten. 'Met dit inzicht kunnen productieprocessen worden verbeterd, verduurzaamd en transparantie in complexe productieketens worden vergroot' stelt ze in de brief.

Betrouwbaarheid

Daarbij speelt de betrouwbaarheid van de data een grote rol, net als de beschikbaarheid hiervan. Zo moeten agrarisch ondernemers voldoende verdienen om verantwoord te kunnen investeren in digitalisering. Verder moeten afspraken worden gemaakt over het data-eigendom. Volgens de minister kan het delen van data ondernemers helpen, doordat nieuwe diensten ontstaan die hun bedrijfsvoering verbeteren.

Aan de andere kant kan het ertoe leiden dat ondernemers afhankelijk worden van dienstverleners. Ook kan hier aantasting van de privacy en marktmanipulatie spelen. 'Het delen van data vraagt dus om een zorgvuldige balans tussen de belangen van de agrarisch ondernemer, toeleveranciers, adviseurs, ketenpartijen en de overheid', stelt Schouten.

Positieve stimulans

De minister ziet in nieuwe verdienmodellen voor de boer een positieve stimulans voor het delen van data met derden. Ze ziet niet alleen kansen in de directe verkoop, maar ook in nieuwe maatschappelijke verdienmodellen en waardeketens, zoals het realiseren van kringlooplandbouwdoelen of ketenconcepten.

Bij de datadeling wordt vooral gedacht aan een vrijwillige basis. Eventueel moet dit verplicht worden. Schouten ziet wel dat er initiatieven zijn om het zeggenschap te borgen in contracten tussen de ondernemers en toeleveranciers.

Vooruitlopend op de digitaliseringsvisie ondersteunt de minister de ontwikkeling van een datadeelinfrastructuur in de open teelten waarbij de agrarisch ondernemer regie houdt over toegang en gebruik van zijn gegevens. Daarbij wordt ook een brug geslagen naar de ervaringen in de melkveehouderij, waar al een machtigingssysteem is gerealiseerd.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.