Biodiversiteitsmonitor+straks+ook+toegepast+in+boomteelt
Nieuws
© Han Reindsen

Biodiversiteitsmonitor straks ook toegepast in boomteelt

De biodiversiteitsmonitor wordt al gebruikt in de melkvee- en akkerbouwsector. Nu gaan ook boomkwekers met de monitor hun bijdrage aan de biodiversiteit aantonen, meldt de LTO-vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen.

Adviesorganisatie Compas Agro organiseerde onlangs een startbijeenkomst in het ZLTO-kantoor in Den Bosch voor de ontwikkeling van een biodiversiteitsmonitor voor de boomkwekerij. Deze werd gehouden op verzoek van kwekers die deelnemen aan de innovatiekring rond weerbaar telen in Midden-Brabant. Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van het Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB), ZLTO, LTO-vakgroep Bomen, het ministerie van LNV, CLM Onderzoek en Advies, Wageningen University & Research en Boerenverstand.

In de land- en tuinbouw bestaan al enkele biodiversiteitsmonitoren. Deze zijn vooral bedoeld om de duurzaamheid op bedrijfsniveau aan te tonen. Vanuit ZLTO bijvoorbeeld wordt de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij inmiddels toegepast op 430 bedrijven. Daarnaast is er ook een Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw, waarmee in de praktijk landelijk de eerste ervaringen worden opgedaan.

Voor de biodiversiteitsmonitor zijn kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) vastgesteld. Deze hebben betrekking op stikstofbodemoverschot, percentage rustgewassen, percentage bodembedekking en organische stof-balans. Deelnemers aan de monitor kunnen hiervoor beloond worden met bijvoorbeeld rentekorting, pachtkorting en bepaalde vrijstellingen.

Praktische maatregelen

Voor de boomkwekerij is het volgens de LTO-vakgroep belangrijk om de bijdrage aan de biodiversiteit te kunnen aantonen richting afnemers en maatschappij. Daarnaast is het in weerbare teeltsystemen de bedoeling dat kwekers praktische maatregelen nemen om de biodiversiteit te verhogen. Oftewel het stimuleren van bijvoorbeeld nuttige insecten middels bloemstroken, zodat er minder chemische gewasbescherming nodig is.

De komende tijd zal een eerste versie van de Biodiversiteitsmonitor Boomkwekerij worden gemaakt. Hiervoor is steun gekregen van het LIB. Compas Agro gaat voor de praktische implementatie stappen zetten met de kwekers die aangesloten zijn bij de innovatiekring Midden-Brabant.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.