Transparant+data+delen+helpt+land%2D+en+tuinbouw+vooruit
Nieuws
© Frits Huiden

Transparant data delen helpt land- en tuinbouw vooruit

Een flink netwerk van partijen en branche- en belangenverenigingen werkt aan het in goede banen leiden van de digitalisering van de land- en tuinbouw. Dat bleek op het symposium 'Precisielandbouw 4.0' met als credo 'op naar datagedreven landbouw door versterking datapositie van de boer' op 11 januari in Wageningen.

In het project 'Precisielandbouw 4.0' doen Wageningen Plant Research en Wageningen Economic Research onderzoek naar de meerwaarde van data delen en slim datagebruik in de land- en tuinbouw. Een vorm waarbij de boer grip houdt op zijn data.

Het project, dat in 2019 begon, is gerelateerd aan de term Smart Industry 4.0 met Internet of Things en cloudcomputing en gaat over slim datagebruik om betere strategische beslissingen te nemen. Doel is grootschalig, veilig en transparant gebruik van data en deze ook te delen. Dit moet leiden tot beter onderbouwde managementbeslissingen in de primaire landbouw en de keten erachter.

Opbrengstmeting pootgoed

Op het symposium met zo'n honderd bezoekers live en online bleek dat de onderzoekers voornamelijk hebben gewerkt aan opbrengstmeting en optimalisatie van de kwaliteit van aardappelpootgoed, bouwplanbreed slim datagebruik met oog voor stikstofefficiëntie en duurzaamheid en de digitale grasketen.

© Frits Huiden

Daarnaast keken de onderzoekers naar nieuwe verdienmodellen voor boeren, risico's door veranderende rollen en machtsverhoudingen in digitale ecosystemen en de data-analyse voor de certificering van bioteelten.

Doel van het werkpakket 'Vitaliteit van pootgoed' is om de data van een akkerbouwbedrijf te clusteren en zo te komen tot een voorspelling op de vitaliteit van pootgoed ofwel de potentie van knolzetting. Input van data zijn teeltregistratie, weer-, bodem- en bewaargegevens en de uiteindelijke monstername-uitslag van de knollen.

© Frits Huiden

Daarvoor zijn een basismodel en een dataset ontwikkeld en data bij telers verzameld met monsters en sensoren, zoals camera's voor opbrengstmeting op de leestafel van een rooier. Grote rol daarbij spelen AI-modellen die met nieuwe data verder worden getraind voor een scherpere voorspelling.

Grasgroei digitaliseren

Niet alleen akkerbouwgewassen, maar ook de grasgroei is te digitaliseren. Zo worden slimme tools ontwikkeld zoals een digitale graslandgebruikskalender met registratie per perceel of deel van een perceel, wanneer welke actie – maaien, weiden, bemesten of beregenen – is uitgevoerd en geregistreerd. Daarvoor zijn er de apps GrasSignaal en IrrigatieAdvies en voor beweiding Grip op Gras. Ook zijn speciale behandelzones in te voeren.

De digitale graslandgebruikskalender geeft overzicht, beter management en er komen veel data uit voort om adviesmodules en modellen te voeden. Uitdaging is nu nog om databronnen van machines en koedata te koppelen en deze automatisch in te vullen in de kalender.

In het project 'Precisielandbouw 4.0' wordt ook stilgestaan bij de ontwikkeling van plantherkenning bij veldrobots, de kwaliteit van data van satellieten, drones en boordcomputers, de Gedragscode Datagebruik en de rol van de overheid.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.